Witajemo wsiech na storonci skansenu w Kozlikach nad Narwoju

Informujemy, ??e Towarzystwo Przyjaci???? Skansenu w Ko??likach jako organizacja po??ytku publicznego zamieszcza roczne sprawozdania ze swojej dzia??alno??ci na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej. Na stronie Baza sprawozda? finansowych i merytorycznych organizacji po?ytku publicznego http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ W rubryce Nazwa organizacji wystarczy wpisa?: Towarzystwo Przyjaci?? Skansenu w Ko?likach

Sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji Towarzystwo Przyjaci???? Skansenu w Ko??likach
https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=00E6E358FAC7727A27484C90B6BB5B00?oppId=110898